مرزهای هوایی

هرکشورعلاوه براین که درسطح زمین ودرصورت وجود مرزهای آبی ،بردریای سرزمینی حاکمیت دارد،برفضای بالای سرزمین خود می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد؛به عبارت دیگر،مرزهرکشوری یک دیوارفرضی به جای خط راست است ،که دورتادورسرزمین رااحاطه کرده است.این دیوارفرضی ازبالا به طرف جووازدرون به مرکززمین ادامه دارد.عبورازاین دیوار بدون اجازه ی قبلی ازمسؤلان آن کشورامکان پذیرنیست.

طبق موافقت نامه های بین المللی ،دولت ها می توانند بنابرمصالح ملی خودبه صورت دوجانبه مسیرهای کاملاًمشخصی رابرای عبورهواپیماهای مسافربری وباری برفرازخاک خوددرنظربگیرند.به این مسیرهای مشخص،کریدور(دالان)های هوایی گفته می شودکه هواپیماهای مسافربری وباری بارعایت ضوابطی هم چون ارتفاع،جهت ،زاویه  وسرعت معین،می توانند بااطلاع قبلی واردآن شوندوازآن عبورکنند.

درآسمان هرکشور،کریدورهای متعددی بافاصله ی 150متربرروی یک دیگردرنظرگرفته شده است که هریک مانندیک خیابان یک طرفه است وهواپیماها مجازهستند تنها دریک جهت آن پروازکنند. قبل ازورود هواپیمای مسافربری به خاک هرکشور،مقامات کنترل ترافیک هوایی ، مشخصات کریدوری راکه هواپیمابایدوارد آن شود به اطلاع خلبان می رسانند.کریدورهواپیماهای نظامی باکریدورهواپیماهای تجارت تفاوت داردوتابع مقررات ویژه ای است.

منبع:کتاب معلم(راهنمای تدریس)،جغرافیای 2، سال سوم آموزش متوسطه،وزارت آموزش وپرورش،سال چاپ 1380

 تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ | 17:10 | نویسنده : محمد حسونی زاده |
 مصر-قاهره

قاهره پایتخت مصر،بزرگ ترین شهر درقاره افریقاست. نام عربی آن «القاهره» به معنای فاتح وپیروز است. بیش از1000 سال است که این شهردرکرانه ی رودنیل ، عمدتاٌ درکرانه ی شرقی درفاصله ی 800 کیلومتری سدآسوان به حیات خود ادامه می دهد. قاهره شهرتضادهاست.اهرام درنزدیکی ممفیس درحاشیه ی جنوب غربی کلان شهر،قد برافراشته اندودرطرف مقابل،درشمال شرقی شهر،ستونی است که نشان دهنده ی نزدیکی شهرهلیوپولیس است. همان شهری که زمانی افلاطون به قصد مطالعه وتحقیق درآن جا اقامت کرده بود. هتل های بلندواستواربه سبک غربی ازنشانه های جدید بودن شهرهستند. دربخشی ازشهر،برج قاهره ،موزه ها ،پارک های عمومی وباشگاه های ورزشی افسران وجود دارد.بین ساحل رودخانه ی نیل ومحله های باستانی موجود درداخل خشکی،یک منطقه ی انتقالی وجودداردکه ساکنان آن ازطبقه کارگرند.این منطقه دراصل درقرن 19احداث شدوشامل موزه ی ملی،موزه ی هنرهای اسلامی وقصرریاست جمهوری است.

درطول حاشیه های شرقی وجنوبی کلان شهرقاهره،قبرستان های وسیعی وجود دارد.منطقه ای که شهرمردگان نام داردودرخارج ازمصر بی همتاست.دراین منطقه وسیع،پرگردوغبارواخرایی رنگ که ازخدمات شهرداری محروم است ،مرقدها وآرامگاههای بسیارزیبایی متعلق به رهبران مذهبی قدیم (ازجمله امام شافعی بنیان گذارفقه شافعی )وسلاطین مملوک قراردارد.ساختارهای مدرن ترومعمولی تری نیزدراین منطقه یافت می شود. مخصوصاٌ بعدازافزایش جمعیت دردوران جنگ جهانی دوم،خانه ها ومغازه هایی نیزبه شهرمردگان افزوده شده است.مناطق پیرامونی شهردرغرب وشمال به میزان قابل توجهی پیداکرده اند.

منبع:کتاب معلم(راهنمای تدریس)،جغرافیای 2، سال سوم آموزش متوسطه،وزارت آموزش وپرورش،سال چاپ 1380تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ | 12:39 | نویسنده : محمد حسونی زاده |
جزیره حرارتی

شهرها،میکروکلیماهای موجوددریک محیط رامنهدم ومیکروکلیمای جدید خلق می کنند.این آثار ازسه فرایند حاصل می شود: شهرهای بزرگ گویای بیش ترین تأثیر انسان دراقلیم محلی خاص است. سطح شهر درمقایسه باروستاها قادربه جذب تشعشعات خورشیدی بیش تر،ظرفیت گرمایی بالاتروبه همین نسبت ، هدایت گرمایی فزون تری است. این حرارت مازاد ایجاد شده محصول گرمای آزاد شده توسط منازل،وسایل نقلیه وواحدهای صنعتی وتجاری وازهمه مهمتر،پوسته جامد زمین به صورت  تخریب پوشش گیاهی وایجاد سطوح سنگفرش آسفالته ومناطق مسکونی فشرده است؛بنابراین مقدار بیش تری ازتشعشعات خورشیدی منعکس شده دردیوارهای بلند،سقف تیره وخیابان های سخت وجامد درطی روز حفظ شده وشب هنگام  آزاد می شود. درجه حرارت شهرها نسبت به نواحی روستایی اطراف شهربیش تراست؛مثلا دریک اندازه گیری ،میانگین درجه ی حرارت سالانه ی ناحیه ی مرکزی لندن 11وحومه شهر3/10درجه ی سانتیگراد ونواحی روستایی آن 6/9درجه ی سانتیگراد بوده است. پیدایش جزیره ی گرما درشهرهاموجب بروزتغییراتی دراکوسیستم زیستی ،آزارشهروندان ازطریق گرم شدن بیش ازحدهواوتهدیدسلامتی آن ها ونیازبه استفاده ی بیش ترازدستگاه های خنک کننده پدید می آورد.

منبع:کتاب معلم(راهنمای تدریس)،جغرافیای 2، سال سوم آموزش متوسطه،وزارت آموزش وپرورش،سال چاپ ۱۳۸۰

تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ | 11:37 | نویسنده : محمد حسونی زاده |
مگالاپلیس

مگالاپلیس کلمه ای یونانی است .این عنوان،ابتدا به وسیله ی پاتریک گدس به کار گرفته شد ودرسال های گذشته نیزازطرف لوییزممفورد متخصص شهرهای متروپلیتن وسپس ازجانب ژان گوتمن جغرافیدان برجسته انگلیسی ،به منطقه ی شهری وسیع وگسترده ای که ازبوستن تاواشینگتن ادامه دارد ،اطلاق شد.امروزه مگالاپلیس به منطقه ی وسیعی گفته می شود که بیش از۱۰میلیون نفرجمعیت داشته باشد ودارای بیش ازیک مادرشهر(متروپلیتن)باشد.علاوه برمگالاپلیس های ذکرشده درکتاب جغرافیای 2سال سوم رشته علوم انسانی می توان ازمگالاپلیس کالیفرنیای جنوبی شامل لس آنجلس وسان دیاگو ومگالاپلیس راین –رور(روهر)درآلمان نام برد.

منبع:کتاب معلم(راهنمای تدریس)،جغرافیای 2، سال سوم آموزش متوسطه،وزارت آموزش وپرورش،سال چاپ ۱۳۸۰تاريخ : پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ | 10:26 | نویسنده : محمد حسونی زاده |
  • قالب میهن بلاگ
  • قالب میهن بلاگ